Author: Doukus Tygodal
Country: Tajikistan
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 18 January 2016
Pages: 378
PDF File Size: 13.3 Mb
ePub File Size: 6.31 Mb
ISBN: 749-1-52613-833-5
Downloads: 70028
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshusar

De fiecare datd cAnd taicd-tdu tupegte imprdg- tie in jur din aceptia foarte periculopi.

El e afundat intr-un fotoliu negru lAngi birou, astfel cd sunt nevoit5 sd stau piezig ca sd-l privesc. Credeam ci era inevitabil, mai cu seamd de cAnd ceva-ul lduntric se imbogdfise cu halucinafia.

O secun- dd, doud secunde, poate trei: Mi-o amintesc in picioare, cu capul’vArAt intre umeri, tristd, absorbitd de crepterea agitaliei lduntriie gi totodatd de blindarea ochilor.

Dar dsta era drumul pe care hotdrAsem sd merg. Am gasit o perspectiva poetica in aceasta scriere 9.

S6ngele pi pulsul imi erau cei doi poli sen- sibili, viziblli, ai bolii. Mi ndscusem, e-adevdrat, in plin divorf. Fiind abetute, retrasd, cardunal propriu-mi univers, cum sd g6sesc aceie cuvinte care ar trece dinspre mine spre el?

01 Marie Cardinal Cuvinte Care Elibereaza

Acum cAnd mi-a intrat in cap sd vorbesc despre boa- la mea. Propriu-mi embrion purtat de mine hsemi.

Md insofegte o marje de fantome. Mie- rea mea va insemna echilibrul meu. Imi pldceau matematicile, cdrora md obipnuisem sd le spun matematicd pe un ton de un pedantism perfect acceptabil printre studenfii de la filosofie.

Mi se etala ne- stingheritd in minte.

Md consideram un depeu, un re- Cuvinte care elibereazd 43 but, o anomalie, o rupine gi ceea ce era mai rdu: Sd vedem, ce zi preferafi? Tableta in jgheabul de streagind. Nu prea reusesc sa mai gust, in schimb, Cardinal, oricat m-as stradui. M-am cdsdtorit, am pre- dat in licee. Astfel cd trupul tatdlui tiu sosepte chiar in aceastd dup5-amiazd.

Cuvinte Care Elibereaza-roman Psihanaliza

However, during cuvinte care elibereaza marie cardinal pdf testing, we were annoyed to find that Cuvinte care elibereaza marie cardinal pdf obscured cuvinte care elibereaza marie cardinal pdf most cuvinte care elibereaza marie cardinal pdf of the other icons in our system tray, rendering them inaccessible.

Nu mai eram fur stare sd le eilbereaza Ipi presdrau comentariile afectuoase cu zAmbete pi-gi impodobeau frazele cu ,tinerefe”,it bite” ,,cdsdtorie”. Tot el fine frdiele atelajului. Cardinall they can make Face to Face meetings with other group members. O cuvinte care elibereaza marie cardinal pdf download vin mAine dacd plimbarea va decur- ge bine.

Cuvinte Care Elibereaza1

Nememicul, era aco- lo, ipi bdtea joc de mine, nu-mi dddea ascultare, lovea ca un apucat in degetele care s-au indepdrtat. Ce vrei sd fac? Deoarece binuiam cd n-o sd-mi mai pot recepeta geanta doldora cu calmante, cu somnifere pi cu toate eliberdaza lucrugoare eliberezza serveau de obicei in luptd: Mi-a indicat ce aveam de fdcut fur vederea exa- menelor preoperatorii pi ca sd fiu primiti in clinicd.

O cunogteam la perfecfie, excepfie cuvinte care elibereaza marie cardinal pdf download dimensiunea ace- lei gduri, pe care mi-o inchipuiam vertiginoasd, in care se afunda coloana de olel. Thta md finea de glezne cu mAinile,li simleam capui cald intre picioare. Cuvinte care elibereaza – Marie Cardinal cutremuratoare marturie despre ce inseamna metamorfoza unei terapii reusite 8.